ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αντικείμενο του έργου ήταν η επέκταση των χώρων του υφιστάμενου ψυχροστασίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας KONBA στη ΒΙΠΕ Κιλκίς. 

Τα στοιχεία θεμελίωσης καθώς και η εδαφόπλακα κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ενώ η ανωδομή κατασκευάστηκε από μεταλλικό φορέα. Η επένδυση της κατασκευής πραγματοποιήθηκε με βιομηχανικά πάνελ πλαγιοκάλυψης βαρέως τύπου της εταιρείας ELCOM System

Έτος κατασκευής: 2021

Κύριος του έργου: KONBA ABEE

Τοποθεσία: ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, Κιλκίς

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 40.000,00€